AGB

O.W.H.

O.W.H.

REGULAMIN

Preambula

Regulamin niniejszy okresla warunki i zasady wykonywania przez Hansa Sp. z o.o., uslug spedycji i przewozu oraz zastosowanie ma w stosunkach pomiedzy kazdorazowym nadawca, zleceniodawca i zleceniobiorca.

Hansa  Sp. z o.o. wykona zlecone uslugi zgodnie z ich trescia i w sposób odpowiadajacy celowi gospodarczemu, z zachowaniem nalezytej starannosci przedsiebiorcy w zobowiazaniach umownych.

§ 1. Definicje legalne

W rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza:

– Hansa Sp. z o.o., przedsiebiorca z siedziba w Szczecinie, ul. Poludniowa 25, 71-001 Szczecin     Numer KRS 0000140740 prowadzacy dzialalnosc gospodarcza polegajaca na usludze spedycji i przewozu,

– usluga spedycji, swiadczenie odplatne polegajace na wysylaniu lub odbiorze przesylki lub dokonania innych uslug zwiazanych z przewozem we wlasnym imieniu albo w imieniu dajacego zlecenie,

– przewóz, odplatny przewóz rzeczy w kraju i zagranica,

– list przewozowy ? dokument w formie pisemnej zawierajacy: date i godzine nadania, nazwe i adres nadawcy, jego podpis, miejsce przeznaczenia, nazwe i adres odbiorcy, okreslenie rzeczy, masy, ilosci sztuk przesylki oraz sposobu opakowania i oznaczenia, jak równiez wartosc rzeczy szczególnie cennych oraz inne istotne postanowienia umowy, tj. w szczególnosci oznaczenie przewoznika, oraz wysokosci przewoznego, okreslenie terminu dostarczenia przesylki, dane co do wlasciwosci przesylki, oswiadczenie o stanie przesylki. W przypadku towarów niebezpiecznych zleceniodawca zobowiazany jest do pisemnego okreslenia dokladnego rodzaju zagrozenia, i jezeli jest to konieczne, powinien okreslic rodzaj i sposób realizacji srodków zapobiegawczych. W przypadku towarów niebezpiecznych w znaczeniu ustawy o przewozie transportem drogowym towarów niebezpiecznych (z dnia 28.10.2002 ze zm.) i umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) zleceniodawca powinien podac ponadto klasyfikacje niebezpieczenstwa,

– czynnosci konkurencyjne – nawiazywanie kontaktów handlowych w zakresie uslug spedycji i przewozu z nadawca, odbiorca przesylki, zleceniodawca, zleceniobiorca, udzielanie wskazówek, badz informacji na rzecz podmiotów trzecich w celu nawiazania takich kontaktów,

– nadawca rzeczy, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, która przekazuje towar w celu wykonania usugi przewozu,

– odbiorca rzeczy, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, która przyjmuje towar w celu wykonania uslugi przewozu,

– zleceniobiorca, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, która przyjmuje zlecenie od Hansa  w celu realizacji uslugi spedycji lub przewozu,

– zleceniodawca, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, która zleca wykonanie uslugi spedycji lub przewozu,

§ 2. Zlecenie

1. Udzielenie zlecenia w celu realizacji uslugi spedycyjnej nastepuje w kazdej formie. Zlozenie zamówienia w formie ustnej wymaga pisemnego potwierdzenia zawierajacego wszystkie niezbedne elementy zlecenia spedycyjnego.

2. W przypadku, gdy usluga spedycyjna ma obejmowac równiez przewóz, niezaleznie od zlecenia wystawiany jest list przewozowy w trzech egzemplarzach, z których jeden zatrzymuje nadawca, drugi towarzyszy przesylce, zas trzeci zatrzymuje Hansa . List przewozowy wystawiany jest najpózniej z chwila wydania przesylki

3. Hansa  moze zamiescic w liscie przewozowym wlasne wzmianki, co do przewozonego towaru.

Zmiany i uzupelnienia sposobu realizacji przewozu powinny byc pod rygorem niewaznosci stwierdzone odpowiednimi wzmiankami uczynionymi w liscie przewozowym. W przypadku niezupelnych listów przewozowych, Hansa  nie ponosi odpowiedzialnosci za negatywne skutki okolicznosci nie ujetych w liscie przewozowym lub ujetych w sposób niepelny lub bledny.

Nadawca dolacza do listu przewozowego niezbedne dokumenty lub najpózniej w chwili odbioru przesylki u nadawcy.

§ 3. Zawarcie umowy

Umowa dochodzi do skutku z chwila otrzymania przez Hansa  zlecenia, chyba, ze bez zwloki Hansa zawiadomi o odmowie realizacji uslugi spedycyjnej lub doreczone zlecenie jest niezupelne w stopniu uniemozliwiajacym nalezyte wykonanie zobowiazania. Odpowiedz na zlecenie z zastrzezeniami zmian lub uzupelnieniem poczytuje sie za nowa oferte.

§ 4. Wykonanie zobowiazania

1. Hansa  zobowiazany jest do wykonania uslugi spedycyjnej zgodnie z zawarta umowa. Jezeli umowa nie daje potrzebnych wskazówek, Hansa  powinien dzialac zgodnie z domniemana wola oraz w interesie zleceniodawcy, a w szczególnosci powinien dla niego uzyskac najlepsze warunki przewozu przesylki.

2. Zleceniodawca zobowiazany jest do wydania Hansa  przesylki w miejscu i czasie wskazanym w zleceniu spedycyjnym (liscie przewozowym).

3. Hansa  nie ma obowiazku, lecz jest uprawniony do sprawdzenia prawdziwosci skladanych podpisów, uprawnien osób skladajacych podpisy pod zleceniami lub innymi dokumentami niezbednymi do wykonania zobowiazania. Ponadto Hansa  uprawniony jest do badania dokumentacji otrzymanej od Zleceniodawcy pod wzgledem jej rzetelnosci i zgodnosci z przepisami prawa. W tym zakresie zleceniodawca udziela Hansa  pelnomocnictwa ogólnego.

4. Dokonujac czynnosci zmierzajacych do wykonania zobowiazania Hansa  moze wystepowac na zewnatrz zarówno w imieniu wlasnym na rzecz zleceniodawcy, jak i w imieniu zleceniodawcy.

5. Hansa   informuje zleceniodawce o realizacji zlecenia, o wszystkich zmianach i przeszkodach majacych na nie wplyw, powiadamia go lub wskazane przez niego osoby o nadejsciu lub nadaniu przesylki, sporzadza dokumenty wymagane w transporcie oraz podejmuje wobec osób trzecich dzialania niezbedne dla terminowego uzyskania takich dokumentów.

6. Hansa  jest uprawniony do powierzenia wykonania poszczególnych czynnosci zleceniobiorcom, z zachowaniem nalezytej starannosci w ich wyborze.

§ 5. Obowiazki zleceniobiorcy

1.Zleceniobiorca zobowiazany jest do swiadczenia powierzonych mu uslug z zachowaniem nalezytej starannosci przyjetej w obrocie gospodarczym.

2. W przypadku zlecenia przez Hansa  zleceniobiorcy uslugi przewozu, zleceniobiorca zobowiazany jest w szczególnosci do:

– dostarczenia towaru zgodnie ze zleceniem spedycyjnym, przy czym bez pisemnej zgody Hansa  doladunki sa zabronione, zas transport wykonywany jest zawsze ubezpieczonymi w odpowiednim zakresie (min. 10 Euro za 1 kg przesylki) odpowiedzialnosci cywilnej srodkami komunikacyjnymi,

– dostarczenia towaru najpózniej w dniu i do godziny wskazanej w zleceniu spedycyjnym,

– nadzoru i kontroli zaladunku, w szczególnosci pod wzgledem stanu przesylki i jej opakowania zapewniajacego przewóz bez ubytków fizycznych. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek przeszkód zleceniobiorca zobowiazany jest o nich zawiadomic Hansa  przed rozpoczeciem transportu. Jezeli zaniecha powiadomienia Hansa , przyjmuje sie, ze zleceniobiorca nie wnosil jakichkolwiek zastrzezen.

– sprawdzenia pelnej dokumentacji przewozowej, ilosci oraz jakosci towaru podczas jego zaladunku i rozladunku. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci zleceniobiorca zobowiazany jest do natychmiastowego zawiadomienia Hansa,

– podstawienia w celu zaladunku wylacznie pojazdów czystych wewnatrz oraz na zewnatrz,

– natychmiastowego zawiadomienia Hansa  o jakichkolwiek przeszkodach wplywajacych lub w sposób wysoce uprawdopodobniony mogacych wplynac na nalezyte spelnienie obowiazków umownych oraz na odpowiedzialnosc materialna Hansa,

– doreczenia Hansa  wszystkich dokumentów w zwiazku z udzielonym zleceniem, w tym potwierdzonego przez odbiorce listu przewozowego w terminie najpózniej 14 dni od doreczenia przesylki.

3. W przypadku gdy, zleceniobiorca udziela dalszego zlecenia na rzecz osoby trzeciej, zobowiazany jest do zawiadomienia osoby trzeciej o wszystkich postanowieniach niniejszego regulaminu oraz uzyskania oswiadczenia o jego akceptacji.

§ 6. Zakaz konkurencji

1. Zleceniobiorca zobowiazany jest przy wykonaniu powierzonego mu zlecenia do zaniechania jakichkolwiek czynnosci konkurencyjnych wobec Hansa  zarówno w trakcie realizacji powierzonego zlecenia, jak równiez w okresie 2 lat po jego zakonczeniu. W tym zakresie zleceniobiorca odpowiada za podmioty, którymi sie posluguje przy wykonaniu zobowiazania jak za swoje dzialania.

2. Powyzsze postanowienie ma bezposrednie zastosowanie równiez do nadawcy oraz zleceniodawcy.

§ 7. Wylaczenia

1. Jezeli nic innego nie wynika ze zlecenia spedycyjnego (listu przewozowego) Hansa  nie przejmuje zobowiazania do:

– opakowania towarów, w tym dostarczenia palet i ich odbioru,

– wazenia, badania, przedsiewziecia czynnosci do polepszenia lub

utrzymania stanu towaru,

– czynnosci ladunkowych

2. W przypadku, gdy Hansa  zobowiazalo sie do wykonania jednej lub wszystkich z powyzszych czynnosci, jest uprawnione do dodatkowego wynagrodzenia okreslonego w zleceniu spedycyjnym (liscie przewozowym) lub wynagrodzenia zwyczajowo przyjetego.

§ 8. Czynnosci celne

1. Zlecenie spedycyjne do wysylki towaru zagranice, zawiera zlecenie do odprawy celnej, jezeli bez niej nie mozna wykonac dostawy do miejsca przeznaczenia.

2. Za czynnosci zwiazane z odprawa celna, Hansa  uprawnione jest do dodatkowego wynagrodzenia okreslonego w zleceniu spedycyjnym (liscie przewozowym) lub wynagrodzenia zwyczajowo przyjetego.

3. Udzielenia zlecenia do przewozu zagranicznego w oparciu o procedury celne, zawiera dla Hansa  jednoczesnie upowaznienie do zalatwienia, decydowania i wykladni poszczególnych wytycznych, wskazówek, przepisów celnych.

§ 9. Opakowanie

1. Zleceniodawca i nadawca zobowiazani sa do wlasciwego opakowania przesylki, a takze oddania jej Hansa  w stanie umozliwiajacym jej prawidlowy przewóz i zapewniajacy nieuszkodzenie innych przesylek w czasie przewozu. W szczególnosci opakowanie powinno byc:

– odpowiednio zamkniete w sposób uniemozliwiajacy dostep do jej zawartosci,

– odpowiednio wytrzymale stosowanie do jej wagi i zawartosci,

– posiadac zabezpieczenia wewnetrzne uniemozliwajace przemieszczanie sie zawartosci przesylki,

– posiadac oznakowanie dotyczace jej zawartosci i ewentualnych niebezpieczenstw zwiazanych z przewozem,

– posiadac odpowiednie oznaczenie umozliwiajace jej wlasnosc oraz miejsce przeznaczenia

2. Opakowanie przesylki zaliczane jest do ciezaru, od którego liczona jest cena przewozu.

3. Przed przyjeciem przesylki  Hansa  jest uprawnione do otworzenia przesylki w celu weryfikacji jej zawartosci z zawartoscia deklarowana w zleceniu (liscie przewozowym). Jezeli sprawdzenie przesylki lub jego wynik wymagaja szczególowego udokumentowania ? Hansa  sporzadza protokól w dwóch egzemplarzach, z których jeden zostaje w Hansa, a drugi dolaczany jest do listu przewozowego.

§ 10. Ubezpieczenia

1. Hansa  ubezpiecza przesylke na rzecz zleceniodawcy (np. ubezpieczenie skladowania, transportu przesylki) wówczas, gdy przyjal takie zlecenie.

2. Hansa  upowazniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia bez przyjecia zlecenia, gdy wartosc przesylki lub odpowiedzialnosc odszkodowawcza Hansa  z tytulu uszkodzenia, utraty lub innych przypadków nienalezytego spelnienia zobowiazania, wskazuja na zasadnosc dodatkowego ubezpieczenia.

3. Jezeli okaze sie, ze zawarcie umowy ubezpieczenia jest niemozliwe, Hansa  zawiadomi o tym zleceniodawce przed realizacja zlecenia. W takim przypadku przyjmuje sie, ze Hansa  przyjal zlecenie na warunkach okreslonych w niniejszym regulaminie.

4. Koszty ubezpieczenia pokrywa w kazdym przypadku zleceniodawca.

§ 11. Prawo zatrzymania

Dla zabezpieczenia wszystkich roszczen wymagalnych o przewozne, o prowizje, o zwrot wydatków i innych naleznosci wynikajacych ze zlecen spedycyjnych, jak równiez dla zabezpieczenia takich roszczen przyslugujacym poprzednim spedytorom i przewoznikom, przysluguje Hansa  prawo zastawu na przesylce, dopóki przesylka znajduje sie u niego lub osoby, która ja dzierzy w jego imieniu, albo dopóki moze nia rozporzadzac za pomoca dokumentów,

§ 12. Skladowanie

1. Hansa  skladuje powierzona mu przesylke wedlug wlasnego wyboru w miejscach skladowania nalezacych do niego lub osób trzecich. W przypadku skladowania u osób trzecich, zobowiazany jest o tym zawiadomic zleceniodawce podajac nazwe, miejsce skladu oraz warunki skladowania.

2. Zleceniodawca i nadawca sa uprawnieni po wczesniejszym uzgodnieniu terminu do ogledzin skladowanej przesylki. W przypadku jakichkolwiek zastrzezen sa oni zobowiazani do bezzwlocznego zawiadomienia Hansa. W przypadku zaniechania zawiadomienia, zleceniodawca i nadawca traca uprawnienia wynikajace z zarzutu nieodpowiedniego skladowania przesylki, chyba, ze sposób skladowania w sposób oczywisty sprzeczny bedzie z zasada nalezytego wykonania zobowiazania.

§ 14. Wynagrodzenie, zwrot poniesionych kosztów

1. Hansa  uprawniony jest do wynagrodzenia zgodnie z zawarta umowa.

2. Za uslugi wykraczajace poza zakres zleconej uslugi spedycyjnej, Hansa  uprawniony jest do odpowiedniego wynagrodzenia, gdy uslugi te byly konieczne dla prawidlowego wykonania zobowiazania. W takim przypadku Hansa  uprawniony jest ponadto do otrzymania zwrotu poniesionych wydatków.

3. Hansa  moze uzaleznic wykonanie zlecenia od wplacenia zaliczki na poczet wydatków zwiazanych z jego wykonaniem.

4. W przypadku braku odmiennego postanowienia umownego, naleznosci Hansa  platne sa w terminie 7 dni od dnia wykonania zlecenia.

§ 15. Reklamacja

1. Dochodzenie roszczen w postepowaniu sadowym przeciwko Hansa  przysluguje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji.

2. Reklamacje z tytulu zwloki w dostarczeniu przesylki, widocznych uszkodzen, utraty, braków w przesylce powinny byc udokumentowane w liscie przewozowych ze wskazaniem, do jakich uszkodzen lub braków doszlo.

3. Brak odpowiednich zapisów w liscie przewozowym, dotyczacych zwloki w dostawie, utraty, widocznych uszkodzen przesylki lub braków w przesylce, skutkuje pozbawieniem prawa do dochodzenia odszkodowania, a otrzymany towar uznaje sie za pelnowartosciowy.

4. W przypadku, gdy uszkodzenia lub braki mozliwe byly do ustalenia dopiero po rozladunku i rozpakowaniu przesylki, w terminie 7 dni od rozladunku, sporzadza sie protokól reklamacyjny z udzialem przedstawiciela Hansa, nadawcy, zleceniobiorcy, zleceniodawcy chyba, ze wezwanie ich nie jest mozliwe albo nie zglosza sie oni w wyznaczonym terminie. Protokól reklamacyjny zawiera wskazanie ilosci i wartosci uszkodzen i braków.

5. Zaniechanie sporzadzenia protokólu reklamacyjnego lub przekroczenie siedmiodniowego terminu, skutkuje pozbawieniem prawa do dochodzenia odszkodowania, a otrzymany towar uznaje sie za pelnowartosciowy.

6. Niezaleznie od obowiazków z pkt.2 i pkt.4 nalezy niezwlocznie zawiadomic Hansa.

§ 16. Odpowiedzialnosc

1. Hansa  ponosi odpowiedzialnosc za szkode wynikla z niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazków wynikajacych z umowy chyba, ze nie mógl szkodzie zapobiec pomimo dochowania nalezytej starannosci.

2. Hansa  nie ponosi odpowiedzialnosc za osoby trzecie, którymi sie posluzyl do wykonania zobowiazania.

3. Hansa  odpowiada za utrate, ubytek, uszkodzenia przesylki, gdy pozostawala ona w jego wladaniu, do kwoty zwyklej wartosci przesylki, nie wiekszej jednak niz kwota wynikajaca z iloczynu 5 Euro za jeden kilogram przesylki.

4. W przypadku zwloki w dostawie, Hansa  odpowiada wylacznie w przypadku, gdy zleceniodawca i odbiorca przesylki wykaze, ze wobec zwloki doszlo do powstania szkody majatkowej. Jezeli szkoda zostanie wykazana, Hansa  odpowiada za zwloke do wartosci polowy ceny wynikajacej z udzielonego zlecenia.

5. Hansa  nie ponosi odpowiedzialnosci za okres oczekiwania zleceniobiorcy na zaladunek i wyladunek nie przekraczajace po 24 h. W przypadku przekroczenia 24 h godzin, Zleceniobiorca moze zadac tytulem odszkodowania za kazda kolejna godzine, kwoty najwyzej do 50 Euro przy pojazdach o ladownosci do 3,5 Ton, najwyzej do 80 Euro przy pojazdach o ladownosci do 7,5 Ton, najwyzej do 125 Euro przy pojazdach o ladownosci powyzej 12 Ton. Obowiazek zaplaty wygasa, gdy zleceniobiorca bezzwlocznie nie zawiadomi Hansa  o przekroczeniu powyzszego okresu. Hansa  nie ponosi odpowiedzialnosci za okres oczekiwania na zaladunek i wyladunek w dniach wolnych od pracy.

6. Hansa  nie ponosi odpowiedzialnosci za odstapienie od zlecenia przez nadawce, zleceniodawce lub ich zwloke, niezaleznie od tego, jakie naklady zostaly poniesione przez zleceniobiorce w celu wykonania zobowiazania.

§ 17. Kara umowna

1. Wobec niewykonania zobowiazania umownego, szkody w transporcie lub naruszenia obowiazku zakazu konkurencji przez zleceniobiorce lub osoby, którymi sie zleceniobiorca posluguje przy wykonaniu zobowiazania, zobowiazany jest on do zaplaty kary umownej w wysokosci 20 000 Euro. Zaplata kary umownej nie ma zadnego wplywu na roszczenia odszkodowawcze.

2. W przypadku zwloki zleceniobiorcy, tj. w szczególnosci, gdy towar nie zostanie dostarczony do miejsca przeznaczenia do dnia i godziny wskazanych w zleceniu spedycyjnym, Hansa  niezaleznie od dochodzenia naleznego odszkodowania, uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokosci 100 PLN za kazda godzine zwloki. W przypadku okreslenia terminu dostawy w dniach bez wskazywania godzin, przyjmuje sie, ze termin dostawy konczy sie w umówionym dniu po uplywie miejscowo przyjetych godzin urzedowania.

§ 18. Potracenia

1. Hansa  uprawnione jest do potracenia wszystkich wymagalnych wierzytelnosci wobec zleceniobiorcy i zleceniodawcy.

2. Oswiadczenie o potraceniu nastapi w formie pisemnej doreczone za posrednictwem poczty, faxem lub elektronicznie.

§ 19. Przepisy koncowe

1. Sadem wlasciwym miejscowo dla rozstrzygania sporów z zawartych umów jest Sad wlasciwy miejscowo dla Szczecina.

2. W przypadku kolizji regulaminów, zastosowanie ma zawsze regulamin Hansa.

3. Niniejszy regulamin zostal sporzadzony w jezyku polskim i niemieckim. W przypadku watpliwosci jezykowej, zastosowanie ma wersja polska.

4. W przypadku gdy niektóre klauzule niniejszego regulaminu sa nieskuteczne, nalezy je zastapic zblizona klauzula skuteczna, najbardziej odpowiadajaca ujawnionej woli w nieskutecznej klauzuli.

5. W pozostalym nieuregulowanym zakresie zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Przewozowego z dnia 15 listopada 1984 roku ze zmianami oraz Konwencji o umowie miedzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 roku.